Popravka u toku

Battleeye

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Darkcleaver

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Darkshade

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Emberhand

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Fistsworn

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Goldbrow

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Leviathan

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Rockvisage

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Shadowsorrow

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Sharphelm

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Wolffang

100.0% rada
Thursday Feb 2024 · 100.0%Friday Mar · 100.0%Tuesday Apr · 100.0%
Thursday Feb 2024100.0% rada
Friday Mar 2024100.0% rada
Tuesday Apr 2024100.0% rada

Istorija obaveštenja

Friday Mar 2024

Ovog meseca nema obaveštenja

Thursday Feb 2024

Ovog meseca nema obaveštenja

Thursday Feb 2024 do Monday Apr 2024